Kontakt Dla Prasy

Kontakt Dla Prasy

BLIK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów wysyłania komunikatów prasowych jest Clear Communication Group Sp. z o.o., natomiast administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych dla celów udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz inne prawa wskazane szczegółowo poniżej. Zapoznaj się z pełnymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych do wskazanych wyżej celów - .

Cel informacji 1

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  przez Clear Communication Group Sp. z o.o. w celu otrzymywania komunikatów prasowych (newslettera).

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów wysyłki komunikatów prasowych (newslettera) jest Clear Communication Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 85/30, 02-518, Warszawa (dalej „CCG”).

Dane kontaktowe

Z CCG można się skontaktować poprzez adres email: clearcom@clearcom.pl, lub pisemnie (adres siedziby CCG).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • umożliwienie CCG wysyłki komunikatów prasowych, zawierających informacje o charakterze marketingowym, handlowym i informacyjnym, dotyczące produktów i usług CCG oraz podmiotów współpracujących z CCG.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zapisu na wysyłkę komunikatów prasowych przez CCG lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie tych komunikatów.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CCG m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CCG i wyłącznie zgodnie z poleceniami CCG.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od CCG Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z CCG. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celu otrzymywania komunikatów prasowych jest dobrowolne.

Cel informacji 2

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi  na pytanie.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z PSP można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby PSP).
PSP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby PSP). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone bez lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PSP jakim jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”).

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na złożone zapytanie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PSP m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym, agencji PR – Clear Communication Group sp. z o.o. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PSP i wyłącznie zgodnie z poleceniami PSP.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PSP. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio do PSP jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.


BLIK

FAQ

FAQ

Znajdź odpowiedź na najczęściej zadawane pytania.

Zobacz więcej

BLIK

BLIK

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

BLIK

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783

Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł
NIP 521-366-44-94

BLIK

Siedziba

ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa

Zobacz również

Aktualności

Aktualności

Zobacz, co nowego
słychać w BLIKU

Jak korzystać z BLIKA

Jak korzystać z BLIKA

Zobacz, krok po kroku, jak łatwo
i szybko możesz korzystać
z transakcji BLIKIEM